Legislatie situatii de urgenta PSI SU

In Romania, legislatia privind situatiile de urgenta este reglementata prin Legea nr. 307/2006 privind situatiile de urgenta, care a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2008. Aceasta lege stabileste cadrul legal pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, precum si pentru protejarea persoanelor, bunurilor si mediului.

In cazul unui pericol iminent de producere a unei situatii de urgenta, autoritatile competente sunt obligate sa ia masuri pentru a preveni sau limita efectele acesteia. In cazul in care o situatie de urgenta a survenit, autoritatile sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru a o gestiona si a o rezolva cat mai rapid posibil.

In plus, Legea nr. 307/2006 prevede ca persoanele fizice sau juridice care detin instalatii sau activitati care pot produce situatii de urgenta sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea acestora si sa ia masuri adecvate pentru a proteja persoanele, bunurile si mediul in cazul in care o situatie de urgenta a survenit.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre legislatia privind situatiile de urgenta in Romania, va recomandam sa ne contactaţi.

 • P.S.I. – Legea Nr. 481/2004 – Protectia Civila
 • P.S.I. – Legea Nr. 307/2006 – apararea impotriva incendiilor
 • P.S.I. – Ordin Nr. 360/2004 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Ordin Nr. 370/2004 – aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Regulament din 12/05/2005 – gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
 • P.S.I. – Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
 • P.S.I. – Ordin Nr. 1184/2006 – aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
 • P.S.I. – Legea Nr. 80/1995 – Statutul cadrelor militare
 • P.S.I. – Ordin nr.1113 IG/2008 – aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
 • P.S.I. – Ordinul nr. 1124 IG/2008 – aprobarea Procedurii privind emiterea avizului in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala in ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”
 • P.S.I. – Ordin nr. 210/2007 – aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii
 • P.S.I. – Ordin nr. 483/2008 – organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Ordin nr. 164//2007 – aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i -au incetat raporturile de serviciu
 • P.S.I. – Ordin nr. 163/2007 – aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 • P.S.I. – Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
 • P.S.I. – Ordin nr. 158/2007 – aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Ordin nr. 132/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
 • P.S.I. – Ordin nr. 130/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 • P.S.I. – Ordin nr. 106/2007 – aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
 • P.S.I. – H.G.R. nr. 1739/2006 – aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
 • P.S.I. – Hotarare nr. 1.579/2005 – aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 • P.S.I. – Ordin nr. 1474/2006 – aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
 • P.S.I. – Ordin nr. 1436/2006 – aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
 • P.S.I. Ordin nr. 1433/2006 – aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
 • P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002
 • P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de ince ndiu generate de incarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004
 • P.S.I. – Ordin Nr. 373/2002 – aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
 • P.S.I. – Ordin Nr. 542/2003 – aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
 • P.S.I. – Ordin Nr. 47/1203/509/2003 – aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
 • P.S.I. – Ordin Nr. 440/2004 – aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
 • P.S.I. – Ordin nr. 463/2004 – modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
 • P.S.I. – Ordin Nr. 1410/2004 – completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
 • P.S.I. – Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • P.S.I. – Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2004 – modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • P.S.I. – Ordin nr. 1822/2004 – aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • P.S.I. – Anexa Ordin 1822/2004 – Regulament din 07/10/2004 – clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
 • P.S.I. – Ordin Nr. 713/2004 – modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
 • P.S.I. – Ordin Nr. 720/2004 – aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
 • P.S.I. – Ordin Nr. 2132/2004 – aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin Nr. 2134/460/2004 – aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin Nr. 806/2004 – modificarea Ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
 • P.S.I. – Ordonanta Nr. 19/2005 – modificarea art. 4 din Legeaa nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
 • P.S.I. – Ordin nr. 254/2005 – aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Anexa Ordin nr 254/2005 – Lista organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin nr. 270/2005 – aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin Nr. 718/2005 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Ordin nr. 195/2007 – modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 • P.S.I. – Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin nr. 271/2005 – aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Ordin Nr. 607/2005 – aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
 • P.S.I. – Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
 • P.S.I. – Normativ din 27/06/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
 • P.S.I. – Normativ din 08/07/2004 – elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
 • P.S.I. – Normativ din 05/06/2006 – asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
 • P.S.I. – Regulament din 22/03/2004 – acordarea licentei provizorii in sectorul gazelor naturale
 • P.S.I. – Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
 • P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social -culturale
 • P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
 • P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
 • P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
 • P.S.I. – Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
 • P.S.I. – PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior

Contacteaza un consultant PSI

Etichete: PSI, PSI SU, PSISU, SU
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?