Selectează o Pagină

Asigurarea asistenței tehnice de specialitate cu privire la modul de întocmire a documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, normelor și reglementărilor specifice activităților ce se desfășoară în obiectiv:

 1. Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 2. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor:
 • Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă – numai dacă este cazul;
 • Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
 • Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
 • Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor:

 • Fişa obiectivului;
 • Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Documentaţia tehnică specifică, conform legii;
 • Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor – dacă este cazul;
 • Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
 • Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
 • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
 • Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă – dacă este cazul;
 • Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului – dacă este cazul;
 • Planurile de protecţie împotriva incendiilor;
 • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – dacă este cazul, dacă operatorul economic are în structură acest serviciu;
 • Fişele de instruire, conform prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii – dacă este cazul, dacă operatorul economic deţine, produce sau lucrează cu substanţe periculoase;
 • Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii (instalaţii electrice, instalaţii de gaze, instalaţii de încălzire etc.) sau care se utilizează în caz de incendiu (sisteme, instalaţii de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor);
 • Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
 • Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă:

 • Prevenirea incendiilor;
 • Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
 • Afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
 • Elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă;
 • Marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.
 1. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor.
 2. Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă, prin:
 • Stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, a administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor;
 • Stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;
 • Stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;
 • Organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.
 1. Analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.
 2. Elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.
 3. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare.
 4. Realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.
 5. Asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.
 6. Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu.
 7. Reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii.

Întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor:

 • Planul de evacuare a persoanelor.
 • Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase.
 • Planul de intervenţie-document intern prevăzut de Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007.

Întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor

 • Asigurarea asistenței tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentelor de organizare și funcționare a serviciului privat pentru situații de urgență, potrivit prevederilor OMAI nr.75/2019
 • Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu
 • Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu

Reprezentarea/participarea la controalele de prevenire executate în domeniul situațiilor de urgență de către reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență pe raza căruia își desfășoară activitatea obiectivul.

 • Participarea la simpozioane/prelegeri în domeniul apărării împotriva incendiilor în vederea prezentării legislației în domeniul specific și a importanței cunoașterii acesteia în viața de zi cu zi a cetățeanului, managerilor și a tuturor categoriilor de salariați din orice instituție publică și/sau operator economic din România
 • Elaborarea suporturilor de curs pentru cursurile de specialitate din domeniul de reglementare al IGSU și participarea unui specialist al prestatorului ca lector/trainer la aceste cursuri

Contacteaza un consultant PSI

Etichete: apărarea împotriva incendiilor, organizare a apărării împotriva incendiilor, Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă, securitate la incendiu, situaţii de urgenţă
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?