Apărarea împotriva incendiilor in obiectivele SEVESO

Obiectivele SEVESO – locații industriale care prezintă un risc ridicat de accidente majore, cum ar fi incendiile, exploziile sau scurgerile de substanțe periculoase. În acest context, apărarea împotriva incendiilor este deosebit de importantă pentru protejarea persoanelor, proprietății și mediului înconjurător.

Pentru a asigura o protecție adecvată împotriva incendiilor, obiectivele SEVESO trebuie să respecte normele și standardele de siguranță impuse de legislația europeană și națională. Acestea includ, printre altele:

  1. Evaluarea riscurilor: Înainte de a începe activitatea, operatorul obiectivului SEVESO trebuie să efectueze o evaluare detaliată a riscurilor de incendiu. Această evaluare trebuie să identifice toate sursele de incendiu potențiale și să stabilească măsuri adecvate de prevenire și protecție împotriva incendiilor.
  2. Planificarea de urgență: Operatorul obiectivului SEVESO trebuie să dezvolte un plan de urgență detaliat pentru a face față situațiilor de incendiu sau alte evenimente majore. Acest plan trebuie să includă proceduri specifice pentru evacuarea personalului, gestionarea substanțelor periculoase și comunicarea cu autoritățile competente.
  3. Măsuri preventive: Obiectivele SEVESO trebuie să ia măsuri preventive pentru a preveni incendiile. Acestea includ utilizarea unor materiale ignifuge, instalarea de sisteme de detectare și alarmare a incendiilor, precum și implementarea unor proceduri de lucru sigure.
  4. Protecție activă: Pentru a proteja împotriva incendiilor, obiectivele SEVESO trebuie să instaleze sisteme de stingere a incendiilor, precum sprinklere sau hidranți. Aceste sisteme trebuie să fie proiectate și instalate în conformitate cu normele și standardele aplicabile.
  5. Instruirea personalului: Operatorii obiectivelor SEVESO trebuie să asigure instruirea adecvată a personalului lor în ceea ce privește prevenirea și gestionarea incendiilor. Acest lucru trebuie să includă instruirea cu privire la procedurile de urgență și utilizarea echipamentelor de protecție personală.

Apărarea împotriva incendiilor este o parte esențială a protecției obiectivelor SEVESO. Acestea trebuie să implementeze măsuri adecvate de prevenire și protecție împotriva incendiilor, în conformitate cu normele și standardele aplicabile, și să asigure instruirea adecvată a personalului lor în ceea ce privește prevenirea și gestionarea incendiilor.

SPSU – Serviciu privat pentru situații de urgență un rol esențial pentru obiectivele SEVESO

Serviciul privat pentru situații de urgență (SPSU) este un serviciu specializat care oferă asistență obiectivelor SEVESO în gestionarea situațiilor de urgență. Acesta este în general format dintr-un grup de experți și tehnicieni specializați în diverse domenii, cum ar fi ingineria de siguranță, prevenirea și gestionarea incendiilor, controlul poluării, gestionarea riscurilor etc.

Rolul principal al unui SPSU este de a sprijini obiectivele SEVESO în aplicarea măsurilor necesare de prevenire și protecție împotriva riscurilor de accidente majore, inclusiv incendiile. În acest scop, SPSU poate oferi o serie de servicii, cum ar fi:

  • Evaluarea riscurilor de accidente majore: SPSU poate efectua o evaluare detaliată a riscurilor asociate cu activitățile obiectivului SEVESO, pentru a identifica eventualele deficiențe și a recomanda măsuri suplimentare de protecție.
  • Dezvoltarea planurilor de urgență: SPSU poate ajuta obiectivele SEVESO în elaborarea unor planuri de urgență detaliate, care să permită gestionarea eficientă a situațiilor de urgență, inclusiv a incendiilor.
  • Implementarea măsurilor de prevenire și protecție: SPSU poate oferi asistență tehnică în implementarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor de accidente majore, inclusiv a incendiilor. Acest lucru poate include instalarea de echipamente și sisteme de protecție, cum ar fi sistemele de detecție și alarmare a incendiilor, sistemele de stingere a incendiilor, etc.
  • Realizarea de exerciții și simulări: SPSU poate organiza exerciții și simulări de situații de urgență, pentru a testa planurile de urgență ale obiectivelor SEVESO și pentru a evalua pregătirea personalului în fața unor astfel de situații.

SPSU poate juca un rol important în asigurarea unei protecții adecvate împotriva riscurilor de accidente majore, inclusiv împotriva riscului de incendiu, în obiectivele SEVESO. Cu toate acestea, este important ca aceste servicii să fie selectate cu grijă, pentru a se asigura că sunt calificate și capabile să ofere suportul necesar în gestionarea situațiilor de urgență.

Directiva Seveso, prin care s-au introdus reglementări stricte privind producerea și stocarea a cca. 80 de substanțe considerate foarte periculoase.

În 1982 a fost adoptata prima Directiva UE 82/501/CEE – aşa-numita Directivă Seveso. La 9 decembrie 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE a Consiliului, aşa-numita Directivă Seveso II. Aceasta directivă a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE. Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă.

Care este ultima Directiva Seveso?

Ultima directivă Seveso adoptată este Directiva 2012/18/UE, cunoscută și sub denumirea de Seveso III. Aceasta a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2015 și a înlocuit Directiva Seveso II, adoptată în anul 1996. Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore în cazul activităților industriale periculoase, numite și obiective SEVESO. Directiva Seveso III introduce noi cerințe și standarde pentru evaluarea și gestionarea riscurilor, inclusiv prevederi privind protecția împotriva incendiilor, prevenirea accidentelor și gestionarea situațiilor de urgență. Aceasta este o directivă importantă pentru siguranța muncii și protecția mediului, fiind transpusă în legislația națională a statelor membre ale Uniunii Europene.

Legislaţie în domeniu: SEVESO

• HG nr. 804/2007 cu modificările ulterioare (HG nr. 79/2009) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/ 22.12. 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/25.02. 2004 pentru aprobarea procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului mediului şi gospodăriri apelor nr. 251/26. 03.2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647/ 16.05.2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
• Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1299/23.12.2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie;
• Ordinul comun MMGA / MAI nr. 520/29.05.2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Documente utile

∞ Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase
∞ Ghid de evaluare a planului de urgenţă externă
∞ Ghid de aplicare a directivei SEVESO în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului
∞ Ghid de evaluare a rapoartelor de securitate
∞ Cerere tip pentru autorizarea rutelor de transport deșeuri periculoase și Formular de informare privind transportul deșeurilor periculoase
∞ Procedură operațională transport deșeuri periculoase

Etichete: Directiva III SEVESO, SEVESO, SPSU
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?